Podmínky ochrany osobních údajů

 

I. Základní ustanovení

 

 1. Správcem osobních údajů je Charita Opava, IČ 43964591, se sídlem Přemyslovců 13/26, 747 07 Opava – Jaktař, vedena v rejstříku evidovaných právnických osob Ministerstva kultury ČR a ve stanovách DCHOO.
 2. Správce jmenoval osobu, pověřenou ochranou osobních údajů správce. Kontaktní údaje této osoby jsou:

3. Osobními údaje se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (dále jen "subjekt údajů"); identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

 

II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

 

 1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu sama poskytl/a/ pro níže uvedené účely a také údaje, které se zpracovávají při návštěvě webových stránek automaticky, a to v tomto rozsahu:
  • Jméno a příjmení
  • Emailová adresa
  • Poštovní adresa
  • IP Adresa
  • Cookies
  • IČO
  • Ve spojení s dalšími osobními údaji: informace o objednávce, výše objednávky a další údaje ve spojení s objednávkou, např. konfekční velikost
 1. Vaše osobní údaje zpracováváme vždy v nezbytně nutné rozsahu.
 2. Vaše osobní údaje zpracováváme z těchto důvodů:
  • Nákup zboží a služeb: Důvodem tohoto zpracovávání je vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajícího ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem. Bez poskytnutí potřebných osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či ze strany správce splnit. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je pak plnění a uzavření smlouvy.
  • Péče o zákazníky: pokud se na nás obrátíte s nějakým dotazem/problémem, musíme se k jeho zodpovězení zpracovávat Vaše údaje. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je oprávněný zájem správce
  • Uživatelský účet, pokud si jej založíte: Důvodem tohoto zpracování je zjednodušené objednávání ze strany uživatele. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je pak Váš souhlas
  • Marketingová činnost: Důvodem tohoto zpracování je zasílání obchodních sdělení a dalších markentingových aktivit. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je pak Váš souhlas.
  • Uplatnění práv a právních nároků, plnění právních povinností, kontroly orgánů veřejné moci: Vaše osobní údaje můžeme rovněž zpracovávat z důvodu, že je potřebujeme k uplatnění našich práv a právních nároků a také ke splnění právních povinností vůči státu (např. vedení účetnictví apod.). Dále také v případě, že je potřebujeme pro účely kontrol prováděných orgány veřejné moci a z dalších obdobně závažných důvodů. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je pak oprávněný zájem správce a plnění právních povinností.
 1. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

 

III. Doba uchovávání údajů

 

 1. Správce uchovává osobní údaje:
  • Daňové a účetní doklady jsou uchovávány po dobu dle platné legislativy.
  • Další osobní údaje zpracováváme minimálně po dobu trvání vzájemných závazků a následně také po dobu 5 let příp. více, a to s ohledem na dobu záruční lhůty a dále také promlčecí lhůty pro případ, že by je bylo potřeba předložit jako důkazy v soudním sporu. V případě zahájení jakéhokoliv řízení zpracováváme osobní údaje v nezbytném rozsahu po celou dobu trvání takovýchto řízení.
  • Do doby, než je odvolán souhlas se zpracováváním osobních údajů pro účely marketingu, max. pak 7 let od jeho udělení.
  • Údaje získané prostřednictvím uživatelského účtu zpracováváme osobní údaje po dobu existence uživatelského účtu. Zrušení uživatelského účtu považujeme za odvolání souhlasu.
 1. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů dojde k jejich výmazu.

 

IV. Příjemci osobních údajů – předávání osobních údajů třetím osobám

 

 1. Příjemci osobních údajů:
  • osoby, podílející se na dodání zboží/služeb
  • osoby, podílející se na realizaci plateb formou platební kartou: naše společnost však nemá údaje o platebních kartách, kterými na našem e-shopu platíte.
  • zajišťující služby provozování e-shopu a dalších služeb v souvislosti s provozováním e-shopu
 1. Správce nepředává osobní údaje do třetích zemí (země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

 

V. Zpracovatel osobních údajů

 

Správce nevyužívá ke zpracování osobních údajů zpracovatele.

 

 

VI. Vaše práva ve vztahu k ochraně osobních údajů

 

 1. Máte právo na přístup ke svým osobním údajům, které jsou o Vaší osobě zpracovávány a o jejich původu, příjemcích nebo kategoriích příjemců, kterým byly předány.
 2. V případě, že zjistíte nebo se domníváte, že správce nebo třetí osoby pověřené správcem provádějí zpracování Vašich osobních údajů, které je v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, můžete požadovat doplnění, opravu, blokování těchto osobních údajů.
 3. Máte právo na výmaz (tzv. „právem být zapomenut“) osobních údajů nebo omezení jejich zpracování. V případě, že dojde k výmazu Vašich osobních údajů, budou tyto údaje vymazány okamžitě, nejpozději však do 1 měsíce po podání žádosti. Pokud by výmaz odporoval zákonným, smluvním, daňově-právním, obchodněprávním povinnostem uchovávání, může být místo výmazu Vašich osobních údajů omezeno jejich zpracování.
 4. Máte právo vznést kdykoliv námitku proti zpracování svých osobních údajů pro účely přímého marketingu.
 5. Máte právo na přenositelnost údajů. Pokud požadujete přenos osobních údajů, které zpracováváme automatizovaně, předáme je Vám nebo jinému správci, kterého označíte, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu.
 6. V případě, že zpracováváme Vaše osobní údaje na základě Vašeho souhlasu, máte právo svůj souhlas kdykoliv odvolat. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním.
 7. Máte právo podat stížnost proti zpracování svých osobních údajů správcem u Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, PSČ 170 00, Praha 7, www.uoou.cz.
 8. Právo můžete uplatnit žádostí u Charity Opava, a to:
  • písemně s úředně ověřeným podpisem na adresu Charita Opava, Přemyslovců 13/26, 747 07 Opava–Jaktař
  • datovou schránkou: ID datové schránky: h3w253v
  • emailem s certifikovaným podpisem na gdpr@charitaopava.cz
  • osobně u vedoucích pracovníků Charity Opava
 9. Žádost a její vyřízení není žádným způsobem zpoplatněna. Ke zpoplatnění žádosti však může dojít v případě, že se jedná o žádost opakovaně nedůvodnou nebo nepřiměřenou. V takovém případě budete o zpoplatnění a výši poplatku informováni a budeme žádat o souhlas s vyřízením zpoplatněné žádosti.
 10. Vaši žádosti můžeme vyhovět, ale také ji můžeme zamítnout. Vždy jsme však povinni způsob vyřízení Vaší žádosti odůvodnit a vysvětlit proč jsme se rozhodli Vaši žádosti vyhovět či ji zamítnout.
 11. Charita Opava je povinna nejpozději do jednoho měsíce od obdržení žádosti Vás informovat o tom, jak byla Vaše žádost vyřízena. S ohledem na složitost či počet žádostí je možné v případě potřeby tuto lhůtu prodloužit o další dva měsíce. O prodloužení a jeho důvodech budete ve lhůtě do 1 měsíce informováni.

 

 

VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů

 

 1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
 2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.
 3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

 

 

VIII. Závěrečná ustanovení

 

 1. Odesláním objednávky potvrzujete, že jste si tyto podmínky přečetl(a), a že je v celém rozsahu přijímáte.
 2. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách.

 

Tyto podmínky nabývají účinností dnem 14. 6. 2022.